A. Gulowsen

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Norge Flagg.jpg


Produserte motorer mellom 1906 og 1933. For Gulowsens amerikanske fabrikk se Gulowsen Grei Engine Co

A. Gulowsen A/S

Grunnlagt: 1889

Avviklet: 1933

Fabrikken ble startet i 1889 av Anders Gulowsen. Til å begynne med drev de som importør og maskinagentur, som blant annet importerte danske Alpha motorer til Norge fra 1902.

Siden Alphamotoren fra A/S Fredrikshavns Jernstøberi og Maskinfabrik ble populær, klarte Gulowsen å få til en lisensproduksjon, som startet opp i Falbesgate 5, i 1905, en medvirkende årsak til at det ble delt ut lisenser til motorfabrikker utenfor Danmark var at kapasiteten var sprengt på fabrikken i Danmark, uten at de så noen snarlig løsning på utvidelse av fabrikken.

I 1909 ble det bygd en stor motorfabrikk på Rodeløkka, nærmere bestemt Gøteborggata, hvor det blant annet ble produsert små Alpha-motorer på lisens, men også egenutviklede motorer og maskinutstyr. Gulowsen overtok i 1911 maskin- og verksteddelen av Sandberg & Simonsen. som blant annet hadde drevet med trykkeriutstyr.

Gulowsen produserte også kopier av motorer, uten lisens. Under første verdenskrig f.eks, bygget de en kopi av en 70 HK Renault 8B, som sitter i Flyet "Olav Tryggvesøn" som tilhørende Norsk Teknisk Museum. Motoren er en luftkjølt V8 bensinmotor.

Ingeniør Wilhelm Gulowsen (1874-1952) begynte ved fabrikken i 1897 etter endt ingeniørutdannelse i Oslo (OTS) og Tyskland. Wilhelm var Anders Gulowsens yngre bror. Det kan ha vært da Gulowsen ble motorfabrikk. W. Gulowsen hadde også sentrale verv i Mekaniske Verksteders Landsforbund og Norsk Arbeidsgiverforening.

Motorfabrikken hadde en stor brann i fyrkjelen i 1933, og brant ned til grunnen, og siden motorfabrikken ikke var spesielt lønnsom, kom dem ikke i gang igjen etter det. Bilforretningen Colberg Caspary overtok bygget og flyttet deler av sine verksteder fra lenger opp i Gøteborggata. Skofabrikken Amulet ble deretter hovedleietaker i bygget til den ble lagt ned i 1962.

Gulowsen startet et agentur og verksted på Vaterland, Gulowsens Motorverksted, for service og oppfølging av tidligere kunder og leveranser, og noe produksjon av maskindeler. Bygningene ble revet tidlig på 1970-tallet for å gi plass til nye Oslo Sentralstasjon og Postgirobygget.

Etableringen av den mindre Gulowsen i Tomtegata var en videreføring av selskapet med mindre produksjon, og mer vekt på agentur og serviceverksted for de maskinenen A.Gulowsen hadde produsert.

Ingeniør Wilhelm Gulowsen (1874 - 1952) gikk inn i sin eldre bror Anders Gulowsens bedrift i 1897, etter endt ingeniørutdannelse i Oslo (OTS) og Tyskland. Han ble etter hvert en kjent figur i næringens organisasjonsliv, med sentrale verv i Mekaniske Verksteders Landsforbund og Norsk Arbeidsgiverforening.

Gulowsen startet også opp en motorfabrikk i Seattle, for å selge motorer til fiskeflåten på vetkysten av USA og Canada.

Grei

Produksjon av Grei startet i 1906, og det var en variant av danske Alpha som de solgte. Motoren ble populær, og solgte over 2000 stykker frem til 1915.

Grei motoren ble levert fra 3 til 360HK. De ble produsert både som båtmotorer og stasjonærmotorer. Som stasjonærmotor ble de også produsert som dekkvinsjmotor.

Lillegrei

Dette var en 2-takt glødehodemotor på 4HK. Denne motoren ble produsert parallelt med Grei-motoren og startet rundt 1917. Navnet Lillegrei ble muligens introdusert for å bedre skille mellom deres mindre båtmotorer (4HK) og større båtmotorer, fra 5HK og oppover.

Lillegrei båtmotorer
Modell Ytelse Turtall Vekt
JB 1 A 4 HK 750 270

Nygrei

Forbedret versjon med glødeplugg, som gjorde at motoren kunne startes uten blåselampe.

Renault flymotor-kopi

Den tidlige produksjon av fly i Norge var avhengig av utenlandske motorer, siden ingen norske produsenter kunne produserte motorer som var egnet. Derfor bestilte man i Mai 1914 fem Renault motorer. Før levering av motorene tok den franske stat beslag i motorene, og utsiktene til å få noen så lenge krigen var i gang var små. Derfor bestemte man seg for å søke egnede produksjonsfasiliteter i Norge. Gulowsen tok på seg oppdraget og bygget kopier av den franske motoren, en V8 på 72 HK. Totalt ble det bygget ti motorer, helt uten orginaltegninger.

Agentur

Import av Holeby.

Forgassere

A. Gulowsen produserte en tid forgassere til bensinmotorer.

Personer

Otto Karud var i en årrekke ansatt som driftsingeniør, og sjef for tegnekontoret.

Omtaler

Fra SKIBSBYGNING nr 7 1925 finner vi følgende omtale: Redigert av marineingeniør Amund Karner

«Grei» raaoljemotoren fra A. Gulowsen A.s, Oslo. Under heikonjunkturen var fiskeriene blandt de mest begunstigede bedrifter. Der blev solgt fisk til utlandet for vældige summer, og der fortælles de rene eventyr om fiskere som hadde saa mange penger at de ikke vise hvad de skulde gjøre med dem.

I denne tid var der mange som anskaffet sig fuldt tidsmsessig materiel. Baatbyggeriene hadde derved ogsaa sin gyldne tid, og paa motorfabrikker arbeidedes der for fuld kraft. Det var ikke spørsmaalet om priser men om leveringstiden, der var de t avgjørende. Der blev oprettet mange nye motorfabrikker, og et utal av «motorverksteder» grodde op i saagodt­som hver eneste havn.

Motorfabrikken A. Gulowsen A/S, Oslo, er en gammel bedrift (den var i fuld drift i 1902 og hadde lokaler dengang i Falbes gate). Be­driften stod godt rustet til at møte høikonjunk­turen., og dens «Grei»·motorer var allerede vel indarbeidet. Verkstedene blev stadig utvidet, der anskaffedes nye og tidsmæssige maskiner, nyt støperi opføsrtes. m. v. Ved siden av den store leverance av baat-og skibsmotorer med ydelse optil 320 hk. hadde verktstedet ogsaa meget arbeide for staten bl. a. til hærerens flyvevæsen. Arbeiderantallet steg efterhvert til ca. 250, men efterspøsrslene oversteg allikevel leve­ringsevnen.

Saa kom omslaget. Hadde fiskeriene og motorfabrikkene hat en gylden tid saa fik de ogsaa føle tilbakeslaget med dets fulde kraft. Flere bedrifter maatte nedlegges og ved de øvrige blev driften indskrænket til minimum.

Ved Gulowsens motorfaabrikker redusertes ar­beidsstokken fra 250 til 30 mand. Men disse daarlige tider benytter nu bedriften, som sig hør og bær til at lægge nyt grundlag for at kunne møte kommende bedre tider; der blev foretat prøver og forbedringer ved motorene, en fuldstændig standardised blev gjennern­ført, og det allerede tidligere anvendte tole­ranse-system blev videre utviklet. Fabrik­ken staar nu godt rustet til opgangstiden, og denne maa nu sies allerede at væere vel begyndt. Dette skyldes i ikke uvæsentlig grad leveranse av motorer til utlandet. Denne fabrikkens konkurranseevne paa det utenlandske marked maa -ved siden av motorens gode egenskaper - for en meget væsentlig del tilskrives fabrikkens gode organisation, gjennemførte standarisering og det vel utviklede og prøvede akkordsystem. Det er nemlig netop disse 3 faktorer som saa ofte mangler ved norske bedrifter.

Gulowsens motorfabrik leverer foruten den lille èn-cylindrede 4 hk. baatmotor Lillegrei, ..

I Norges Handel og Industri fra 1907

Firmaet A. Gulowsen A/S overtog Høsten 1902 forhandlingen i Norge af A/S Fredrikshavns Jernstøberi og Maskinfabriks Petroleums Motor "Alpha". Da salget steg hurtig, enedes man med Fabriken om mot en Afgift at overtage Fabrikasjonen af disse motorene for Norge. I den Anledning utvides i 1905 Firmaets Værksted, som tidliger havde været anvendt hovedsagelig for Reparationer og Monteringer. Værkstedet har Lokale i Falbes Gate 5, en af de moderne for Industrien specielt indredede Gaarde. I Løbet af den korte Tid som er hengaaet, har det været nødvendigt flere Gange at leie større Plads til Utvidelser. Man har nu et stort Maskinværksted utstyret med mange moderne Arbeidsmaskiner, for en stor Del fra norske Verktøifabrikanter (Brødr. Sundt, A/S Progress) og desuden er der et mindre Dreierværksted udelukkende for Metaldreining. Støbning baade af Jern og Metal sker ved andre Værksteder. Monteringssalen er at meget stort og lyst Rum, hvor der er Plads til samtidig Montering af en hel Række Maskiner. Der sættes nemlig altid et større Antal Motorer af hver Størrelse samtidig i Fabrikation. Motorene prøvekjøres før Afsendelse i et tilstøtende Rum.

Værkstedet beskjæftiget 1. Januar 1907 82 Mand, mod 44 Mand i Januar 1906. Denne raske Fremgang peger hen paa, at der leveres godt og samvittighedsfuldt Arbeide, som Publikum har vidst at sætte Pris paa.

"Alpha" Motoren er en 4-takts Motor, som særlig egner sig for Anbringelse i større Fartøier (Fiske og Bruksbaade) hvor Pladshensyn spiller en mindre Rolle. Af disse Motorer er til Dato solgt i Norge over 400 i Størrelser fra 1 1/2 op ti 20 HK., de kan bygges op til 40 HK: Denne motor har med Hæder deltaget i de senere Udstillinger og fik ved Fiskeri-Udstillingen i risør i 1905 den eneste uddelte Guldmedalje. Den udmærker sig ved sin solide konstruktion, er let at behandle og ansees som en af de bedste existernde Baadmotorer. Disse Motorer yder stor Kraft i Fohold til det anførte Antal HK.


For ogsaa at kunne levere en Motor egnet for Anbringelse i mindre Fartøier, Skydsbaade o. l., hvor Pladshensyn er af overveiende Betydning, begyndte Firmaet i 1904 Eksperimenter med Fabrikation av en 2-Takts Motor, og har efter disses Afslutning fremstillet Motoren "Grei", der leveres i Størrelser fra 3 til 24 eff. HK. Denne adskiller sig fra vanlige 2-Takts Motorer ved sin patenterede Regulator, hvoved Omdreiningshastigheten i et Øieblik kan forandres, ved sit patenterede Topstykke der muliggjør Motorens Gang uten Belastning og uden Tilsætning af Lampe, og endelig ved en patenteret Friktionskupling.

Motoren forsynes med patenteret Propelanordning, og svingbare Blade.

For å være sikker paa, at alle Børnesygdommene var helt overvundet, ventede Firmaet med Salg af "Grei" til Høsten 1906; den er udstillet en Gang, nemlig paa Risør Udstillingen 1905, hvor den ble belønnedes med Sølvmedalje. Der er senere foretaget flere Forbedringer med den. Firmaet fik ved samme Udstilling Foreningen for Fremme af de norske Fiskeriers store Sølvmedalje for Fortjenester af de norske Fiskerier. Foruden Motorer leverer Værkstedet forskjellige Spil og Indhaling af Ankere og Garn; disse kan drives af Motoren og ogsaa for disse Spil fik Firmaet Sølvmedalje i Risør. Firmaet har Agenter langs hele Kysten og paa flere Steder mindre Reparations Verksteder til hjælp for dets Montører. Foruden til almindelige Fiskefartøier har Verkstedet ogsaa levert Motorer til adskillige Bottelnosefiskere - op til 20 HK. - og med udmerkede Resultater. Af "Grei2 Motoren er der allerede solgt adskillige til forkjellige oversøiske Lande.

Referanser

Tilbake til oversikt over Norske motorfabrikanter

Første oppføring 23. apr. 2015 kl. 17:29